MONITOR VII/2

19.01.2010 13:11

1. 

Stanovisko České biskupské konference 

k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva

 

Na zasedání Stálé rady České biskupské konference, které se konalo v Praze dne 

5. 1. 2010, schválili její členové stanovisko k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva ve Štrasburku ze dne 4. 11. 2009.

Česká biskupská konference sděluje svoje výhrady k rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva ve Štrasburku ze dne 4. listopadu 2009, podle kterého umís-

tění křížů v italských školách představuje porušení Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv.

Evropský soud pro lidská práva je soudní orgán, který byl zřízen z rozhodnutí ev-

ropských států sdružených v Radě Evropy k výkladu evropské Úmluvy o ochraně lid-

ských práv a svobod, a to s cílem zajistit plnění závazků, které z této Úmluvy vyplývají.

Podle Kapitoly 1. Statutu Rady Evropy: „Cílem Rady Evropy je dosažení větší jed-

noty mezi jejími členy za účelem ochrany uskutečňování ideálů a zásad, které jsou 

jejich společným dědictvím, a usnadňování jejich hospodářského a společenského 

rozvoje.“ Totožný základní cíl je vyjádřen i v Preambuli evropské Úmluvy o ochraně 

lidských práv a svobod.

Dané rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, sledující tendenci elimi-

novat z veřejného a společenského života kříž, je však v rozporu s tímto základním 

cílem, na kterém Rada Evropy a evropská Úmluva spočívají, neboť křesťanství, tra-

dičně hlásající nadčasově platná práva a svobody každého člověka, je trvalou součástí 

ideálů a zásad, které jsou společným dědictvím evropských států, a kříž jako základní 

křesťanský atribut je zároveň symbolem společného evropského dědictví.

Daný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je rovněž projevem necitlivého 

přístupu k náboženskému cítění evropských národů, k jejich státotvorným tradicím 

a k jejich mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotní, humanitární a sociální péče 

v rámci Červeného kříže.

Česká biskupská konference odmítá tyto snahy o vytlačování tradičních projevů 

křesťanské kultury ze společenského života a jejich nahrazování ateistickými postoji. 

Tyto snahy jsou vydávány za projev náboženské a ideologické neutrality, avšak ne-

pravdivě, neboť ateismus samotný je ideologií.

Česká biskupská konference očekává, že daný rozsudek zůstane ojedinělým jevem 

a členské státy Rady Evropy nebudou nadále vystavovány snahám popírat principy, 

na kterých Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva vznikly.

TS ČBK

 2.

Španělsko: Tisíce 

katolíků proti potratům

 

Katolíci se zúčastnili v neděli 27. prosin-

ce mše svaté na stadionu Real Madrid. 

„Evropa bude prakticky bez dětí,“ varo-

val madridský arcibiskup kardinál An-

tonio María Rouco Varela. „Kdo odmítá 

bránit lidskou bytost nevinnou a slabou, 

již počatou a nenarozenou, dopouští se 

závažného porušení mravního řádu.“ 

Celá akce byla na protest proti potrato-

vým zákonům, které zavedl premiér José 

Luis Rodríguez Zapatero a které umož-

ňují potrat na požádání do 14. týdne tě-

hotenství, dokonce bez vědomí rodičů 

dívek ve věku 16–17 let. Nové zákony 

též zavádějí partnerství homosexuálů 

a zrychlují rozvodové řízení.

Papež Benedikt XVI. zaslal poselství 

podporující demonstraci, ve kterém uve-

dl, že rodina „je založena na manželství 

mezi mužem a ženou“ a že má „prvořa-

dou důležitost pro přítomnost a budouc-

nost lidstva“.

Zúčastnilo se 1200 kněží, 42 biskupů 

ze Španělska, Portugalska, Itálie, Francie 

a Rakouska, ale i řada kardinálů a apo-

štolský nuncius ve Španělsku arcibiskup 

Renzo Fratini.

Telegraph

3.

Biskup Nazír Alí varuje Západ před kapitulací

 

 

Bývalý anglikánský biskup Rochesteru, Michael Nazír-Alí, řekl, že Západ nesmí uhý-

bat před vyrovnáním s islámem. Mezinárodní společenství nesmí ztratit nervy a stáh-

nout se z Afghánistánu. Uvítal rozhodnutí prezidenta Obamy posílit tamější americké 

síly o 30 000 lidí: v globalizovaném a mobilním světě si lidé na Západě musejí uvědo-

mit, že své zájmy musejí hájit v celém světě a ne jen u vlastního prahu, řekl. Islamisté 

by stažení z Afgánistánu pochopili jako kapitulaci, posílili by své teroristické aktivity 

a získávali stále více radikalizovaných muslimů na Západě.

Biskup Nazír Alí je rodilý Pákistánec, ze své země musel uprchnout, protože mu 

extrémisté usilovali o život. Dne 1. září 2009 se vzdal svého úřadu, aby se mohl naplno 

věnovat pronásledovaným křesťanům a vyrovnávání s islámem.

Kathnet

 

převzato z týdeníku Monitor ročník VII., číslo 2

 

 

Zpět