MONITOR VII/1

19.01.2010 15:19

Začíná svatojakubský rok. Svatojakubská cesta znovu ožívá

 

 

V době, kdy se evropský liberální establishment snaží vytěsnit z doku-
mentů Evropské unie jakoukoli zmínku o Bohu, putují ročně deseti-
tisíce lidí ke hrobu apoštola Jakuba. Kéž by tento návrat ke středově-
ké tradici přinesl i hlubší náboženské oživení u nás i v celé Evropě. 

 

Každý rok, v němž svátek svatého apo-

štola Jakuba připadá na neděli, vyhla-

šuje španělské Santiago de Compostel-

la „Svatojakubský rok“. Na silvestrov-

ské odpoledne otevřel arcibiskup Julian 

Barrio Barrio „svatou bránu“ katedrá-

ly a pak se při mši četlo poselství Bene-

dikta XVI. Bráně se také říká „brána od-

puštění“ a je ozdobena nápisem Venient 

omnes gentes et dicent gloria tibi Domine 

– Přijdou všechny národy a řeknou „slá-

va Tobě, Pane“. 

Papež ve svém  poselství napsal, že 

„tato dlouhá poutní cesta vypovídá o du-

chovních kořenech starého kontinentu: je 

vytvořena nadšením víry, pokáním, po-

hostinností, uměním a kulturou“. 

V moderní době zájem o pouť do 

Compostelly ochabl; až ve třicátých letech 

minulého století ji oživili mladí Španělé 

v reakci na protikatolický teror v zemi. 

Prudký vzestup zájmu začal ale až v se-

dmdesátých a osmdesátých letech a stále 

stoupá: právě v době, kdy se evropský li-

berální establishment snaží vytěsnit z do-

kumentů Evropské unie jakoukoli zmín-

ku o Bohu, putují ročně desetitisíce lidí 

ke hrobu apoštola Jakuba (ve svatých ro-

cích přesahuje počet sto tisíc poutníků). 

Letos Církev počítá s ještě větším po-

čtem lidí než v roce 2004, kdy přišlo té-

měř 180 tisíc poutníků. (Ve středověku 

sem ale přicházelo kolem půl milionu 

poutníků ročně.) 

U nás oživila zájem o svatojakubskou 

pouť kniha malířů Ivana Kolmana a Jiří-

ho Šťourače, kteří vyrazili na pěší pouť 

přímo z Čech. Do Compostely už vy-

razilo mnoho mladých lidí, ale také na-

příklad důchodkyně ze západočeských 

Kladrub, která ušla pěšky celou cestu. 

Kéž by tento návrat ke středověké tra-

dici přinesl i hlubší náboženské oživení 

u nás i v celé Evropě. 

Michaela Freiová

(s využitím materiálů Kathnet)

 

převzato z týdeníku Monitor VII/1

 

Zpět