MONITOR VI/30

19.01.2010 15:13

ZÁKAZ ZLA NENÁVISTI

 

člověk je podstatně určen pro dobro, pro lásku

 

Už dlouho se v naší společnosti mluví 

o možnosti zákazu komunistické ideo-

logie, o možnosti udělat to, co jsme ne-

udělali při příliš sametové revoluci. Uve-

dené snahy mají hlubokou logiku zvláště 

v dnešní společnosti, která vedle jiných 

neblahých jevů strádá především nenávistí 

v nejrůznějších podobách: extremismem 

a neonacismem, v nichž je základem ne-

návist ke druhým, stejně jako v komunis-

mu. Tyto „ismy“ napáchaly v minulém 

století hrůzy zla. Komunismus se svými 

gulagy, založený na ideologii třídní nená-

visti, kdy nepřítelem se stal každý, koho 

systém potřeboval zlikvidovat, a nacismus 

se svými koncentráky a holocaustem zalo-

ženými na nenávisti rasové.

Proč jsme tolerantní ke zlu?! Proč 

necháváme odvar onoho zla, který se 

projevuje i v běžném životě jako ex-

tremismus, agrese a terorismus, šikana 

v armádě a u mladší generace ve ško-

lách či v podobě part mladíků, které 

terorizují různé vesnice...? Proč se tolik 

rozrůstá politické či stranické sobectví 

nebo nezvládnutá touha obohacovat se 

na úkor druhých a společnosti? A kolik 

negativních jevů je v  naší dnešní spo-

lečnosti, které vyrůstají přímo nebo ne-

přímo z nenávisti? Člověk je podstatně 

určen pro dobro, pro lásku. Zlo a nená-

vist ho rozežírá zevnitř jako rakovina. 

Poslání politiků a vlád je přece pečovat 

o harmonický a perspektivní růst a roz-

voj dobra jedince i společnosti a bránit 

je před zlem. Koketování s jedovatým 

zdrojem tak závažné nákazy ve společ-

nosti je nezodpovědné.

Já hlasuji pro zákaz komunistické ide-

ologie. Ne z osobní nenávisti ke komu-

nistům, že mě v minulosti tvrdě poško-

zovali a pronásledovali – to jsem jim jako 

křesťan už dávno odpustil – ale proto, že 

jejich ideologie škodí i dnes přímo nebo 

nepřímo této společnosti, i když už nemá 

takovou politickou moc. A politici mají 

povinnost ... Bohužel tu funguje past 

lidských práv, která neaplikují důsledně 

měřítka vyššího dobra, pravdy a lásky, 

a proto se někdy stávají studenou ideolo-

gií a mohou se obracet i proti společnosti 

i proti jednotlivci. Krásná a líbivá hesla 

velké francouzské revoluce – svoboda, 

rovnost, bratrství – se v minulém století 

zvrhla ve svůj opak, protože neměla pev-

ný pozitivní duchovní základ, který by 

odpovídal pravdě o člověku.

Člověk je ve své přirozenosti zraněn, 

je nakloněn ke zlému a na tuto svou ná-

klonnost potřebuje lék. A tím může být 

křesťanství se svým poselstvím lásky a se 

svými svátostnými zdroji pro člověka. 

Bohužel Evropa tyto své kořeny soustav-

ně popírá a tím vytváří prostor – přímo 

nebo nepřímo – pro šíření jiných nábo-

ženských směrů a také prostor pro zlo 

nenávisti, lži a nepravdy...

Kardinál Miloslav Vlk

www.kardinal.cz

Já hlasuji pro zákaz komunis-

tické ideologie. Ne z osobní 

nenávisti ke komunistům, že 

mě v minulosti tvrdě poško-

zovali a pronásledovali – to 

jsem jim jako křesťan už dáv-

no odpustil – ale proto, že 

jejich ideologie škodí i dnes 

přímo nebo nepřímo této 

společnosti, i když už nemá 

takovou politickou moc.

 

Kardinál Miloslav Vlk

www.kardinal.cz

 

převzato z týdeníku Monitor VI/30

 

Foto: www.farnost-vlachovo-brezi.cz

Zpět